1. معرفت پیشین

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 187-206

10.30497/prr.2012.1230

علی اصغر خندان(مترجم) جاناتان دَنسی(نویسنده)