1. تأثیر آموزة گناه نخستین بر مبحث کلیّات در قرون وسطا

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 37-54

10.30497/prr.2012.1054

مجید ملا یوسفی


2. نیگل و عینیت ارزش های اخلاقی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 111-127

10.30497/prr.2012.1147

مجید ملا یوسفی


3. جان مک داول و واقع گرایی اخلاقی

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1195

مجید ملا یوسفی


4. مساله عینیت پیشینه تاریخی و وجود فلسفی

دوره 2، شماره 2، آبان 1383، صفحه 101-116

10.30497/prr.2012.1216

مجید ملایوسفی