1. نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-106

10.30497/prr.2020.75397

سحر صدری؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محمد سعیدی مهر