1. کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-176

10.30497/prr.2020.2728

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری