1. تحلیل پیشانگارههای معرفتی و غیرمعرفتی رفتار در اندیشه فخر رازی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-187

10.30497/prr.2019.2583

هاشم قربانی؛ فرشته ابوالحسنی نیارکی