1. نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

10.30497/prr.2018.2340

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها