1. مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-224

10.30497/prr.2018.2338

سیدامیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی


2. گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین «دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین»

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-198

10.30497/prr.2016.1765

جهانگیر مسعودی


3. ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-98

10.30497/prr.2013.1477

مهدی سلیمانی خورموجی؛ جهانگیر مسعودی