1. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 151-172

10.30497/prr.2018.2334

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


2. تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی