1. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-172

10.30497/prr.2018.2334

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی