1. رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-156

10.30497/prr.2020.2727

حامده راستایی؛ قاسم کاکایی


2. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

10.30497/prr.2018.2112

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان