1. درآمدی بر نظریه فطرت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 173-193

10.30497/prr.2012.1192

عباس احمدی سعدی


2. پژوهشی در مفهوم بداهت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 137-152

10.30497/prr.2012.1227

عباس احمدی سعدی