1. مسئلهٔ شر، خیر برتر، و اشکال اخلاقی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 69-92

10.30497/prr.2021.239960.1642

سید محسن اسلامی؛ محمد سعیدی مهر


2. نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 89-106

10.30497/prr.2020.75397

سحر صدری؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محمد سعیدی مهر


3. نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 127-150

10.30497/prr.2018.2340

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها


4. تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 191-212

10.30497/prr.2017.1972

فاطمه نام آور؛ لطف الله نبوی؛ محمد سعیدی مهر


5. صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 61-78

10.30497/prr.2013.1415

محمّد سعیدی مهر؛ مریم باروتی


6. وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 5-31

10.30497/prr.2012.1108

محمد سعیدی مهر؛ فاطمه ملاحسنی


7. تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 129-152

10.30497/prr.2012.1131

محمد سعیدی مهر؛ وحید خادم زاده


8. ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معنا شناسی آن در فلسفه اسلامی

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 21-39

10.30497/prr.2012.1196

محمد سعیدی مهر


9. جهت جمله ای و جهت شیئی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 125-148

10.30497/prr.2012.1209

محمد سعیدی مهر


10. نقدی بر انسجام گرایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 173-185

10.30497/prr.2012.1229

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)