1. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

10.30497/prr.2018.2112

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


2. صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-78

10.30497/prr.2013.1415

محمّد سعیدی مهر؛ مریم باروتی