1. کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-122

10.30497/prr.2017.1910

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی