1. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی