1. مقایسۀ مبانی معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانۀ قاضی عبدالجبار معتزلی و قاضی ابوبکر باقلانی در معرفت دینی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-53

10.30497/prr.2017.1964

علی الله بداشتی؛ سید حسن سعادت مصطفوی


2. الحاد جدید: چیستی، بنیان‌ها، و زمینه‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-184

10.30497/prr.2017.1913

علی شهبازی؛ رسول رسولی پور؛ علی اله بداشتی


3. بررسی روش‌های شناخت حقایق فراطبیعی و موانع آن از نگاه حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-148

10.30497/prr.2013.1340

علی الله بداشتی