1. بررسی مسأله «نجات» در اندیشه غزالی

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 63-84

10.30497/prr.2019.2485

محمد توکلی پور


2. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی