1. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 233-253

10.30497/prr.2019.2585

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا