1. توجه در اندیشه سیمون وی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن


2. بررسی و تحلیل ارادهٔ الهی از دیدگاه میرداماد

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 185-200

10.30497/prr.2017.1914

محمود صیدی؛ مصطفی موسوی اعظم