1. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی