1. استدلال اخلاقی علیه وجود خدا؟

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-46

10.30497/prr.2018.2113

امیرحسین خداپرست


2. باور دینی و خودآیینی عقلانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-112

10.30497/prr.2016.1750

امیرحسین خداپرست