پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) (PRR) - داور - داوران