پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) (PRR) - واژه نامه اختصاصی