اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مصلائی‌پور یزدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار ، دانشگاه امام صادق(ع)

amusallaiatisu.ac.ir

سردبیر

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

r.akbariatisu.ac.ir
0000-0002-5231-7849

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران

ghdinaniatut.ac.ir

احمد پاکتچی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

apakatchiatgmail.com

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه قم

moh_javadiatyahoo.com

نجفقلی حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار،دانشگاه تهران

najafgholihabibiatgmail.com

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

aata.com

محمد سعیدی مهر

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

saeedimehratyahoo.com

احد فرامرز قراملکی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران

ghmalekiatut.ac.ir

رضا محمد زاده

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

mohammadzadehatisu.ac.ir

ضیاء موحد

فلسفه غرب استاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

szia110atyahoo.com

عبدالله نصری

فلسفه غرب استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

nasri_a32atyahoo.com

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

h.hooshangiatyahoo.com

ویراستار

محمد باسط

فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

baset48atlive.com

ویراستار انگلیسی

محسن فیض بخش

فارغ التحصیل دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس فارابی

feyzbakhshatut.ac.ir