اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مصلائی‌پور یزدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار ، دانشگاه امام صادق(ع)

amusallaiisu.ac.ir

سردبیر

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

r.akbariisu.ac.ir
0000-0002-5231-7849

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران

ghdinaniut.ac.ir

احمد پاکتچی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

apakatchigmail.com

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

نجفقلی حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار،دانشگاه تهران

najafgholihabibigmail.com

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

aa.com

محمد سعیدی مهر

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

saeedimehryahoo.com

احد فرامرز قراملکی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران

ghmalekiut.ac.ir

رضا محمد زاده

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

mohammadzadehisu.ac.ir

ضیاء موحد

فلسفه غرب استاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

szia110yahoo.com

عبدالله نصری

فلسفه غرب استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

nasri_a32yahoo.com

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

h.hooshangiyahoo.com

ویراستار

محمد باسط

فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

baset48live.com

ویراستار انگلیسی

محسن فیض بخش

فارغ التحصیل دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس فارابی

feyzbakhshut.ac.ir