1. فرایند تکوّن طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب

صفحه 1-26

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو


2. بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته‌گرایی

صفحه 27-56

سید حسن حسینی؛ مسعود طوسی سعیدی


3. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


4. نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان

صفحه 75-102

رسول رسولی پور؛ حسن سرایلو


5. گستره عصمت انبیاء و عدم تعارض آن با علم آنها از دیدگاه شیخ مفید(ره)

صفحه 103-120

مالک عبدیان کردکندی؛ سید علی علم الهدی


6. بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

صفحه 121-142

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی


7. رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

صفحه 143-156

حامده راستایی؛ قاسم کاکایی


8. کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

صفحه 157-176

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری


9. نگاهی انتقادی به تفسیر درمان‌گرانه (ضدمتافیزیکی) از تراکتاتوس، و خوانش کرکگوری از ویتگنشتاین اول

صفحه 177-199

علی صادقی


10. سوگیری‌های شناختی ذهن انسان در پذیرش باورهای دینی

صفحه 201-224

سید مهدی بیابانکی


11. رویکردهای فلسفی و کلامی معاصر در باب بداءپذیری امر محتوم: مطالعه موردی علامه طباطبایی، آیت‌اللّه خویی و میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 225-247

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما


12. بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

صفحه 249-268

سیدمحمد انتظام