دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-285 
6. بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

صفحه 121-142

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی