دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-270 
1. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

صفحه 1-21

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


12. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

صفحه 233-253

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا