دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار و تابستان 1397 
3. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

صفحه 41-64

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


8. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

صفحه 151-172

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


10. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

صفحه 197-210

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی