دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-235 (بهار و تابستان 1396) 
11. تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

صفحه 191-212

فاطمه نام آور؛ لطف الله نبوی؛ محمد سعیدی مهر


12. تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان

صفحه 213-229

حسین هوشنگی؛ امید ارجمند؛ محمدجواد امیراحمدی