دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-245 (مجله با احتساب صفحات آغازین و چکیده های انگلیسی و صفحات پایانی 264 صفحه است) 
2. زبان دین از دیدگاه غزالی

صفحه 25-46

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


8. معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

صفحه 149-162

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


9. الحاد جدید: چیستی، بنیان‌ها، و زمینه‌ها

صفحه 163-184

علی شهبازی؛ رسول رسولی پور؛ علی اله بداشتی