دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-240 
8. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 165-182

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی