دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-250 
4. نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

صفحه 73-90

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی