1. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-4


2. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن


3. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

صفحه 25-51

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


4. رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

صفحه 51-72

غلامحسین خدری


5. شکل‏ گیری و تطور نظریۀ عوض در رهیافت کلامی

صفحه 73-90

حمیدرضا سروریان؛ محمد بنیانی


6. معناشناسی اوصاف الهی در اندیشۀ علامه حلّی و توماس آکوئینی

صفحه 91-108

حسن عباسی حسین آبادی


7. تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

صفحه 109-132

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا


8. تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

صفحه 133-158

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی


9. اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

صفحه 159-184

عبدالله نصری


10. نمایه سال دوازدهم (شماره 23 و 24)

صفحه 185-192


11. چکیده انگلیسی تمام مقالات

صفحه 195-206