دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-200 (بهار و) 
8. ایمان در اندیشة اشعری

صفحه 149-164

محمدرضا باغبانزاده؛ عین اله خادمی