1. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-3


2. واکاوی نظام مفهومی ارسطو در خداشناسی

صفحه 5-28

اسحاق طاهری سرتشنیزی


3. نقد و بررسی ادلّه توحید افعالی در اندیشه فخر رازی

صفحه 29-50

علی رضا فارسی نژاد


4. نظام گزاره های ارزشی در تفکّر توحیدی در اندیشة شهید مطهری

صفحه 51-74

علی اصغر خندان


5. ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

صفحه 75-98

مهدی سلیمانی خورموجی؛ جهانگیر مسعودی


6. نینیان اسمارت؛ دیالکتیک باورها و تجربه های دینی

صفحه 99-122

مسعود صادقی؛ فاطمه قلخانباز


7. بررسی و نقد معرفت شناسی دینی برند بلانشارد

صفحه 123-144

جلال پیکانی؛ سید علی علم الهدی


8. بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین

صفحه 145-162

محمّدصادق زاهدی؛ روح الله حقّ شناس


9. رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئله شرّ

صفحه 163-188

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


10. نمایة سال 1392 (پیاپی 21 و 22)

صفحه 189-198


11. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 201-208


12. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

صفحه 209-210