دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-210 (پاییز و) 
8. بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعة دین

صفحه 145-162

محمّدصادق زاهدی؛ روح الله حقّ شناس