دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-151 
4. پیوند دین و فلسفه در اندیشة فارابی

صفحه 47-60

محمّدکاظم علمی سولا؛ سینا سالاری خرّم