دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-226 
9. فلسفه و تاریخنگاری

صفحه 185-215

فریبا پات (مترجم) ویلیام دری (نویسنده)