دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-227