1. تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم

صفحه 9-28

عبدالرسول کشفی


2. نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

صفحه 29-50

بیوک علیزاده


3. عین و عینیت در فلسفه نظری کانت

صفحه 51-70

حسین هوشنگی


4. دشواری های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه

صفحه 71-92

امیر مازیار


5. تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطقدانان مسلمان

صفحه 111-124

سید محمود یوسف ثانی


6. ارسطو و مساله جوهر

صفحه 93-110

مرتضی قرائی


7. جهت جمله ای و جهت شیئی

صفحه 125-148

محمد سعیدی مهر


8. نسبیت گرایی اخلاقی به عنوان موضعی معرفت شناختی

صفحه 149-182

مسعود صادقی علی آبادی


9. عینیت ناگروی در اخلاق نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی

صفحه 183-215

ایرج احمدی (مترجم) جیمز ریچلز (نویسنده)