دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-284 
4. برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی

صفحه 105-128

سید علی علم الهدی؛ احد فرامرز قراملکی