دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-220 
9. نقدی بر انسجام گرایی

صفحه 173-185

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)


10. معرفت پیشین

صفحه 187-206

علی اصغر خندان(مترجم) جاناتان دَنسی(نویسنده)