دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-212 
8. علیت

صفحه 165-201

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)