دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-244 
8. انواع مختلف علیت

صفحه 207-232

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)