دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-200 
8. رد ایده آلیسم

صفحه 159-188

مرتضی قرائی(مترجم) جورج ادوارد مور(نویسنده)