دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-196 
8. علیت

صفحه 169-184

امیر مازیار(مترجم) تیم کرین(نویسنده)