دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-188 
3. معنای معنای زندگی

صفحه 59-89

امیر عباس علیزمانی


4. الهیات سلبی

صفحه 91-118

غلامحسین توکلی