دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-180 
1. انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی

صفحه 5-23

محمد تقی کرمی؛ آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی


4. خدا و دین از نظر هگل جوان

صفحه 71-93

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی