دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-168 
2. هنر و معرفت نزد افلوطین

صفحه 35-51

یحیی بوذری نژاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق


6. تکامل برزخی نفس

صفحه 97-110

رضوانه نجفی سواد رودباری