دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-216