دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-160 
7. معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی

صفحه 125-150

هدایت علوی تبار؛ مریم محبتی