دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-154 
1. ابن¬رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد

صفحه 5-20

مهدی فرجی پاک؛ محمد سعیدی مهر


5. تئودیسة پرورش روح جان هیک

صفحه 81-96

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی


6. تحلیل ایمان گرایی جان بیشاپ

صفحه 97-112

شیما شهرستانی؛ محسن جوادی