1. مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

صفحه 5-27

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


2. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

صفحه 29-51

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


3. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

صفحه 51-70

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


4. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

صفحه 71-94

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


5. قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

صفحه 95-109

محمد صادق زاهدی


6. مقایسة شرطیة پاسکال و اصل برائت

صفحه 111-130

نادر شکراللهی


7. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

صفحه 131-153

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی