دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-164 
2. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

صفحه 29-51

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


4. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

صفحه 71-94

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی